VlagUK PEOPLE SITE
© Casting International ®

Ons webbeleid


Indien u reageert dmv het contactformulier houdt u dan svp rekening met het volgende:

 • Gebruik nooit meer dan 100 lettertekens bij je reacties.
 • Onze film-filosofie is: "dat filmisch alles kan bestaan", doch onze productie-activiteiten zijn begrensd door onze Gouden regels:
  1. Onze activiteiten vallen binnen het (inter-)nationale recht.
  2. Geen politieke propaganda.
  3. Geen moralisme.
  4. Geen interesse in binnenlandse aangelegenheden van Staten.
  5. Geen discriminatie op grond van ras, religie en sekse.
  6. Geen meat shooting (hard porno).
  7. Geen levende leven theater.
  8. Geen creatie van (AV) spiegels die 'terrorisme en/of guerrilla' inzichtelijk als defensieve- of offensieve wapens tonen.

Bij het gebruik van deze websites stemt u in met deze disclaimer.
Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de gehele website:

Casting International draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken.

Desalniettemin is Casting International niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Casting International staat er niet garant voor, of waarborgt niet of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel.

Casting International is niet aansprakelijkheid voor schade:

 • Toegebracht door de website 
 • Voortvloeiend uit het gebruik van de website
 • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
 • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

Ook is Casting International gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Casting International behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen van de website.

Casting International behoudt zich het recht voor om de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Casting International niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Casting International is niet verantwoordelijk voor uitingen van derden via film- websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

Casting International behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

De Casting International zal er alles aan doen om de juiste informatie en kennis te delen.

Indien u investeert in één van onze filmprojecten bieden de eventueel eerder behaalde winsten geen garantie voor de toekomst.

Indien u investeert in één van onze filmprojecten geeft dit een risico voor de gelden waarmee u participeert. Dit risico is relatief klein (5%-10%) maar is uitdrukkelijk geen garantie dat er, ondanks onze inspanning om zekerheden te bieden voor dit kleine risico, er geheel gevrijwaard wordt van hogere risico i.v.m. lokale/regionale/nationale/internationale sociale en maatschappelijke en economische en politieke omstandigheden waar de Casting International wereldwijd in opereert.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van gevaar voor misbruik van de website(s) door bezoekers kunnen deze gegevens gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

Wij werken op de websites van de portal www.castinginternational.nl zonder cookies, wel doen wij onderzoeken naar uw potenties inzake ons streven naar democratisering en inspraak dmv crowdsourching op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Bij tegenstrijdige verklaringen tussen de Nederlandse- en Engelstalige teksten in deze website, prevaleren de Nederlandse teksten.

De gebruiker vrijwaart Casting International , de werknemers van Casting International, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

(Als er het bedrag van E.100.000 wordt genoemd is, is dit in de betreffende website slechts bedoeld als een versimpeld voorbeeld tbv berekeningen middels formules; elke film heeft namelijk een eigen productie waarde).