VlagUK PEOPLE SITE
© Casting International ®

Second Unit


Alle begrippen die zijn gemerkt met een *, hebben een definitie, te vinden in de 'Zoek&Vind machine alles over Casting International’.

Casting International Second Unit (CISU).

Second Unit staat voor een 2de bedrijf dat in een bepaald productie*proces gespecialiseerd is.
De Second Unit van Casting International (opgericht in 1989) is een bedrijf gespecialiseerd in creatieve*- en productionele* ondersteuning door film- en TV beeldvorming ingrediënten (AV-software*) voor producties van nieuwe Audio-Visuele formats en concepten *.

Volgens de Kamer van Koophandel te Amsterdam (nummer: 33.28.72.41) luidt de officiële naam:
'Casting International Second Unit in creatieve en productionele Audio–Visuele software ondersteuning’:

'Casting' staat voor:

  • zoeken en vinden van AV-software (bijv. een presentator m/v), alsmede
  • "voor verspreiding / distributie (broadcasting*, narrowcasting* en cliëntcastings*).
'International' staat voor het maximale zoek en verspreidingsgebied (geen films over het heelal etc).
'Second unit' staat voor een 2de bedrijf dat in een bepaald productieproces gespecialiseerd is.

  • Bij Hollywood films zijn ze vaak een crew uit een bepaald land, of het stunt-team, of de computer beeld-manipulators.
    In Frankrijk de crew die de rotzooi opruimt en in Engeland de crew die de “vulbeelden” schiet.
    De Second Unit van CI is gespecialiseerd in het creëren en produceren van film & TV beelden.


Deze beelden slaan op ‘ de AV-software’, d.w.z. cast (acteurs, figuratie, modellen, stuntman, dieren, etc.), materialen (auto's, schepen, uniformen, props etc.), locaties (binnen of buiten / decors/ studio’s), special effects, en verhalen (scripts, scenario’s, screenplays, etc.).
'Software' is dat wat snel veranderd in het film – TV beeld.

De Second Unit ondersteunt en werkt in opdracht van Casting International (de first unit), deze ontwerpt;
de ‘Second Unit' produceert al die (film)beelden.


Producten en diensten

De producten die CISU aan de consument levert zijn filmverhalen en TV-programma's.
Het tot stand komen van deze producten gebeurt dmv dienstenlevering aan het bedrijfsleven, en/of belangenbehartiging- / maatschappelijke- / samenleving- / Goede Doelen-organisaties.
Het leveren van deze diensten gebeurt onder de vlag van tactische* problemshooting*.
Problemshooting* betreft een service verlening dmv Audio-Visuele voorstellingen, dwz:
het bedrijf CISU kan ingehuurd worden om allerlei producten, diensten, namen, en merken die een imago* willen vestigen, handhaven of promoten, te helpen in dit streven naar een positieve consumenten perceptie*.
De gevolgen hiervan zijn –ongelimiteerd-: omzetvergroting; PR, fondsenwerving, promotie campagnes, etc..

Een groot voordeel van dit mediabedrijf is dat het niet alleen adviseert, maar ook uitvoerend produceert.
De Second Unit-ondersteuning van Casting International levert als dienst Audio-Visuele software* door op een creatieve* manier researches te doen, formats te maken, scripts, scenario's, screenplays te schrijven, en/of op een producerende* manier crews of stafleden aan te leveren en cast beelden -zoals: acteurs, figuratie, look-a-likes*, gags*, dieren, locaties, materialen, etc.) te produceren in films.

Alle films bevatten infrastructurele educatie over de (werking van de) Menselijke geest* als belangrijke meerwaarde.
Door de internet videoclips Zoek&Vind-machines wordt onze edutainment een soort ‘education permanente’.
Doel hiervan is kennis bijbrengen en houding en gedrag beïnvloeden.
Ken ‘jezelf’ geeft méér dan een gezonde hoeveelheid zelfvertrouwen en zelfrespect:
het creëert een gevoel van zelfredzaamheid, emotionele stabiliteit, en geeft interne controle.
Uiteindelijk wordt erdoor de motivatie voor werk vergroot. Werk moet leuk zijn.

De educatie via producten van CISU is zonder leslokalen, zonder leerkrachten, zonder saaie theorieën, en zonder proefwerken/ examens.
Dit leren is niet meer het navertellen wat in boeken staat, maar leren om eigen talenten te verzilveren.
Dit heeft een grote invloed op allerlei maatschappelijke structuren: bijv. in de zorg: ontdekken dat eigen zorg de gezondheid bepaald (=eigen verantwoordelijkheid leren nemen).

Het is samengevat een natuurlijk leren uit de praktijk waar je competenties liggen, leren door te beleven.
Door interesse aan te leren voor de Menselijke zienswijze op cultuur en historische gebeurtenissen wordt deze kennis een product dat in het dagelijkse leven heel praktisch toepasbaar is.

Leren is niet langer alleen voor kinderen en “jongeren”: Leren duurt een leven lang, en langer (...).
In het omroepbestel is deze educatie versnipperd, nieuwe kennis en vaardigheden zijn moeilijk op te doen.


Begrenzingen der activiteiten.

In het algemeen zijn de begrenzingen van activiteiten van Casting International reeds aangegeven in de naam. Dwz dat casting* een productie- en een distributie-activiteit is en dat dit internationaal* begrensd wordt (geen verhalen over andere planeten en buitenaardse wezens).

Meer verbijzonderd zijn er bedrijfs-ethisch begrenzingen, die beschreven zijn in de Gouden regels.
Misschien wel de meest belangrijke gouden regel is die van niet-propaganda.
De producten van CI(SU) zijn niet partij-politiek geëngageerd.
Dit is een zienswijze die afwijkt van het conventionele denken.
Velen zijn namelijk van mening dat alles politiek (macht) is.
De opzet van CI(SU) is niet dat de consument een gemanipuleerde mening/opinie van denken overneemt, doch elk product beoogt dat elke kijker/gebruiker zelf zijn/haar persoonlijke mening / opinie of denken creëert.
CI(SU) producten verkondigen geen meningen, maar tonen andere dan gewoonte zienswijzen.
De clou zit in een andere manier van kijken .

Het film-/TV product benadrukt wat elk Mens wil:
zich ontplooien, gelukkig zijn, kennis over diens/haar ‘zelf‘, en beschikken over alle Rechten van de Mens.
De motivatie hiervoor is terug te vinden in elke religie, maar let op: er worden door CI(SU) geen godsbeelden gevisualiseerd, anders is het partij politiek.

Het onderwerp 'het recht' / ‘de rechtvaardigheid’ neemt in de films en TV-programma's een centrale plaats in. Niet zozeer dmv de door de politiek gemaakte regeltjes (de wetten, zijnde de energieën van buiten naar binnen) krijgen de aandacht; maar de innerlijke waarden (de energieën van binnen naar buiten), het zedelijke gevoel, het menselijke om de natuur te ontstijgen.

Heel concreet toont het filmproduct wat liefde of mededogen zoal kan zijn, en wat niet.
Niets verplichtend, wel leuk, en vooral leerzaam, want het zet aan tot een denken dat uiteindelijk tot meer geweldloosheid leidt.
En dat is broodnodig, want er is veel te veel geweld in de wereld. Oerwouden vol van wetten om intimidaties in te dammen, maar te vaak blijkt dat er een gebrek aan 'ontwikkeld geweten' is geweest.
Het mediabedrijf CI(SU) reikt de consument infrastructureel mogelijkheden aan om dit soort (ge)weten te ontwikkelen.
Dit past in het proces van juridificering van de samenleving.

In het tijdvak van privatiseren, blijven ‘het maken en handhaven van normen’ bij de Overheid; doch ‘de innerlijke waarden’ worden door de samenleving gecultiveerd.
De ethiek / innerlijke waarden komt uit die burgergemeenschap.
De leidende rol daarin was van oudsher in handen van de kerken, maar door (oa) de technologische ontwikkelingen kwam er een individualiseringsproces opgang, dat het draagvlak van de conventionele voorgangers ernstig ondermijnde.
Het positieve resultaat hiervan waren enorme welvaart sprongen.
Het negatieve resultaat ervan is geestelijke vervlakking, ongeïnteresseerdheid in de medemens, materialisme, egoïsme, en veel verwarringen en frustraties, zich uitende in geweld en vele verfijningvormen ervan zoals criminaliteit en onvriendelijkheden.
Dit gebeurde in het Westen, terwijl daar waar in de Wereld de technologie niet of minder tot ontwikkeling kwam, de leidende rol van de kerken / moskeeën in stand bleef, en dat zij qua kennis-delingen steeds verder achterop lopen.
Nadrukkelijk wil CI(SU) niet zonder de steun van maatschappelijke organisaties als kerken en vakbonden opereren.
Er zijn op het gebied van innerlijke-waarden-cultivering heel veel overeenkomsten met hen. Alleen mogen er ivm de gouden regels geen godsbeelden gecreëerd worden en zijn alle adviezen onverplichtend.


Het logo (beeld* merk) van Casting International Second Unit


Dit logo is beschermd dmv het Benelux merkenrecht.
Het logo komt uit de I Tjing (Chinees voor ‘het boek der veranderingen’).
Het is een orakelboek, ontstaan gedurende de periode 2.000 - 500 voor Christus,
gecreëerd door vele filosofen die zich bezig hielden met het fenomeen 'toe-val in relatie met 'bewustzijn'.
Na die 1500 jaar van ontwikkeling was het Confucius die het boek gecodificeerd heeft.


Confucius, de geest*
achter de verhaalsvertellingen.

Het beeldmerk

In de jaren ‘20 van de vorige eeuw heeft de Duitse Chinoloog Richard Wilhelm het boek vertaalt, waardoor het voor het eerst in Europa opdook.
Grote wetenschappers w.o. de psychiater prof. dr. C.G. Jung hebben zich in de loop der tijd over dit orakelboek gebogen.

De ‘I Tjing’ als fenomeen* is een levend (niet voelend) wezen*; het geeft de vrager-gebruiker een advies.
Als iemand een probleem heeft, geeft de I Tjing via een toeval procedure, een zienswijze (view*) die anders is dan ‘’normaal gebruikelijk’’.
De zienswijze / het advies komt uit een ander Werelddeel, uit een andere cultuur, en uit een ander tijdvak, waardoor het een hedendaags probleem relativeert.
Kern is:

'vindt je dit advies nuttig, gebruik het;
zo niet-dan niet, want doel in het leven is jezelf te zijn'.


Het logo van CI(SU) komt van hexagram 7: het leger.
Dit staat symbool voor vaste discipline, dat niet streeft naar macht doch naar kracht ter bevordering van de algemene welstand en humaniteit.
Door onzelfzuchtigheid wint het de liefde van het volk.
Het leger wordt ingezet tegen gevaren van buitenaf (zoals geweld tegen de democratische rechtsorde of rampen veroorzakende natuurkrachten) en het werkt hiërarchisch.
Dit logo is gerelateerd aan de doelstelling* / missie* van Casting International.Zie ook .PEOPLE-site / vent / tent
Zie ook .PROFIT-site: SECOND UNIT HEDEN
Zie ook .PROFIT-site: SECOND UNIT TOEKOMST
Zie ook .PROFIT-site: SECOND UNIT PRODUCTEN
Zie ook .PROFIT-site: SECOND UNIT DIENSTEN


Hierboven is slechts een samenvatting.
Als u meer informatie wilt hebben, bijvoorbeeld over hoe deze zienswijze / filosofie optimaal gerealiseerd wordt in het filmproduct, neem dan contact op met Casting International via onderstaande knop.

Contact formulier